თემთა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია ,,იმერეთი“ (TSEGA)

ორგანიზაციის შესახებ

ორგანიზაციის მისიაა: იმერეთის რეგიონში თემის მოთხოვნილებების გათვალისწინებით, საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის კამპანიებისა და სათემო პროექტების განხორცილებით ხელი შევუწყოთ თემის განვითარებას,    საგანმანათლებლო პროექტებით გავაძლიეროთ ადამიანური კაპიტალი,  რათა მათმნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ თემის და მუნიციპალურ დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელების და მონიტორინგის პროცესში. ორგანიზაციის საქმიანობა ეფუძნება ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ძირითად პრინციპებს და მოიცავს თანამშრომლობას ხელისუფლებასა და ბიზნეს სექტორთან.

თემთა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია ,,იმერეთის“ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 1. ხელი შევუწყოთ თემის/თემების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებას, მათი საჭიროებების შესაბამისი პროექტების განხორციელების გზით;
 2. თემის/თემების დონეზე საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებით ხელი შევუწყოთ ადამიანური კაპიტალის განვითარებას;
 3. ახალგაზრდული პოლიტიკისა და ახალგაზდული ინტერესების დაცვა ხელისშეწყობა;
 4. თემის/თემების წინაშე მდგარი  პრობლემების იდენტიფიცირება და მისი ადვოკატირება ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე;
 5. თემებისათვის მიმდინარე ადგილობრივი სოციალური პროგრამების შესახებ  ინფორმაციის მიწოდება;
 6. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა;

პროექტები

 • ასოციაცია იმერეთის წევრებს გააჩნიათ ფინანსური და ადამიანური რესურსების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება, თემთა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების  ხელისშემწყობი პროექტების განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება.

  • ასოციაცია ,,იმერეთმა“ 2015-2016 წლებში, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ,,ახალგაზრდობის ჩართულობისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების (YISAP) პროექტის  ფარგლებში განახორციელა პროექტი: ,,წიგნიერება ქვეყნის მომავალია“ (დონორი ,,ადამიანი გაჭირვებაში“ (PIN)) პროექტის მიზანი გახლდათ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 11 თემში 14-29 წლის ახალგაზრდებისათვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სოფლის ბიბლიოთეკებში  ინტერნეტ აპარატურის ინსტალაცია, თავისუფალი  ინტერნეტ სივრცის შექმნა,  ჩამოყალიბდა ახალგაზრდული კლუბები.
  • 2017 წლის ივნისი-აგვისტო   ასოციაცია ,,იმერეთმა“  ,,საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემების და მიკრო-მეწარმეების გაძლიერება“ – საგრანტო პროექტის  ფარგლებში ასოციაციამ განახორციელა სათემო პროექტი,  ,,წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია“. (დონორი ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“).
  • 2017 წლის ივნისი-აგვისტო ასოციაციამ, ფონდი “პური მსოფლიოსთვის” დაფინანსებული სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის 2017-2020 წლების პროგრამის ფარგლებში, განახორციელა “წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციის” პროექტი.  ოფურჩხეთის   ბიბლიოთეკის ბაზაზე ორგანიზებული იქნა სათემო კულტურული და სოციალური ცენტრი.
  • 2017 წლის სექტემბერ-დეკემბერი ასოციაციამ ,,სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის (SYNCS), პროექტს განახორციელა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა (CDI), WorldVision-თან პარტნიორობითა და ევროკავშირის დაფინანსებით, განახორციელა ადვოკატირების პროექტი. (დონორი სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი (CDI).
  • ასოციაცია იმერეთმა გაიმარჯვა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ გამოცხადებულ იდეების კონკურსში „სოციალური მეწარმეობა – ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის“ და 2018 წლის 5 მარტს დაფუძნდა    სოციალური საწარმო  ,,დამი“(დონორი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი).
  • 2018 წლის 20 მარტიდან, ასოციაცია ,,საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემების და მიკრო-მეწარმეების გაძლიერება“ – საგრანტო პროექტის  ფარგლებში ახორციელებს ორ პროექტს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში:  სოფელ გორდში საკემპინგე სივრცის მოწყობისა და ქალაქ  ხონში ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტები.
  • 2017 წლის ივნისში ასოციაციის წევრებმა ,,სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის პროექტის (პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS) და ოთხი ქართული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) ფარგლებში გაიარეს ტრენინგი-,,არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესახებ“, მათ შორის DCFTA-თან დაკავშირებით.
  • ასოციაცია იმერეთი მონაწილეობს პროექტში „სამოქალაქო  საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად“  როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია და ჩართულია  მცირე და საშუალო ბიზნესის რეგიონულ და/ან სექტორულ საჭიროებებზე კვლევის მომზადების პროცესში. (პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი და მისი პარტნიორი ორგანიზაციები ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) და ასოციაცია „ათინათი“).
  • ადვოკატირების და კომუნიკაციის კამპანია, „სურსათის და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა“ (FASSI) პროექტის ვადები: 12.03.2019- 15.05.2019 პროექტის მიზანი: ადვოკატირების და კომუნიკაციის კამპანიის ფარგლებში  DCFTA-ის შეთანხმების შესახებ,  მწვანილის წარმოებაში ჩართული მეწარმეთა ცნობიერების დონის ამაღლება საინფორმაციო შეხვედრების სოციალური მედიის ინსტრუმენტების გამოყენებით.

   

  • მიმდინარე პროექტი ,,სუფთა გარემო ჩვენი უფლებაა, გარემოს დაცვა ჩვენი მოვალეობა“ საგრანტო კონკურსი: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და რეგიონული განვითარების საკითხების მონიტორინგი და ადვოკატირება

  პროექტის მიზანი: ხონის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გარემოს დაცვითი კომპონენტით ნაკისრი ვალდებულებების ჭრილში, ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება, ნარჩენების მართვის გეგმის  სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი, მოსახლეობის თვითშეგნების დონის ამაღლება, ევროსტანდარტებთან ჰარმონიზაციის უზრუნველსაყოფად თვითმმართველობების მიერ საჭირო საბიუჯეტო და ფინანსების გაზრდის ხელშეწყობა.

  პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS) და ოთხი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრეინინგის ცენტრი  (CTC),  საქართველოს    სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი (EDEC).

სერვისები

 • ორგანიზაციის ბაზაზე არსებულ სოციალურ საწარმოში მზადდება სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე პროდუქცია, რომელიც გათვლილია როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოელ ტურისტებზე. პარალელურად ვღებულობთ ინდივიდუალუ შეკვეთებსაც, ვმუშაობთ სხვადასხვა ნაკეთობის დიზაინსა და კომპიუტერულ გრაფიკაზე.
 • სოციალურ საწარმოს გააჩნია თანამედრვე დაზგა დანადგარები (მათ შორის კომპიუტერული მართვის რუტერი), რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია შეიქმნას რთული ნაკეთობები, მაგალითად ჩუქურთმები, ბარელიეფები და სხვა.

სიახლეები

კონტაქტი

ელ. ფოსტა  tsega.imereti@gmail.com

მიხეილ უშვერიძე- გამგეობის თავმჯდომარე

+995577964430

mishaushveridze@yahoo.com

პროექტების მენეჯერი: დავით ვასაძე

+995597650098

davitvasadze@yahoo.com